alternative hypothesis alternatieve hypothese
approximate methods benaderende methoden
asymptotic variance asymptotische variantie
asymptotically unbiased asymptotisch zuiver
at least minstens
Bayes' rule regel van Bayes
biased estimator onzuivere schatter
binomial distribution binomiale verdeling
bootstrap bootstrap
central limit theorem centrale limietstelling
chi-square distribution chi-kwadraat verdeling
coin munt
combination combinatie
complement complement
compound Poisson distribution samengestelde Poissonverdeling
conditional voorwaardelijk
conditional density voorwaardelijke kansdichtheid
conditional distribution voorwaardelijke verdeling
conditional expectation voorwaardelijke verwachting
conditional probability voorwaardelijke kans
confidence interval betrouwbaarheidsinterval
consistent consistent
contingency tables afhankelijkheidstabellen
continuity theorem continuïteitsstelling
convergence almost surely bijna zekere convergentie
convergence in distribution convergentie in verdeling
convergence in probability convergentie in kans
convolution convolutie
correlation correlatie
countably infinite aftelbaar oneindig
covariance covariantie
critical region kritieke gebied
cumulative distribution function cumulatieve verdelingsfunctie
degree of freedom (df) vrijheidsgraad
denominator noemer
density function (kans)dichtheid
dependent afhankelijk
die dobbelsteen
discrete discreet
disjoint disjunct
empty set lege verzameling
estimated standard error geschatte standaardfout
estimate schatting
estimator schatter
event gebeurtenis
expected value, mean verwachting
finite population correction eindige-populatiecorrectie
Fisher-distribution (F-distribution) Fisher-verdeling (F-verdeling)
fit aanpassing
frequency function kansfunctie
geometric distribution geometrische verdeling
head kop
hypergeometric distribution hypergeometrische verdeling
independence onafhankelijkheid
independent onafhankelijk
independent random variables onafhankelijke stochasten
indicator function indicatorfunctie
intersection doorsnede
joint density gezamenlijke kansdichtheid
joint distribution gezamenlijke verdeling
joint frequency function gezamenlijke kansfunctie
law of large numbers wet van de grote aantallen
law of total expectation wet van de totale verwachting
likelihood aannemelijkheid
limit theorems limietstellingen
marginal density marginale kansdichtheid
marginal distribution marginale verdeling
marginal frequency function marginale kansfunctie
maximum likelihood estimator (MLE) meest aannemelijke schatter
measurement error meetfout
median mediaan
memoryless geheugenloos
mode modus
moment generating function momentgenererende functie
Monte Carlo method Monte Carlo methode
multinomial coefficient multinomiaalco\"effici\"ent
multiplication principle vermenigvuldigingsregel
mutually independent onafhankelijk
negative binomial distribution negatief binomiale verdeling
normal approximation normale benadering
null distribution nulverdeling
null hypothesis nulhypothese
numerator teller
order statistics geordende statistische grootheden
ordered sample geordende steekproef
p-value p-waarde
permutation permutatie
population correlation coefficient populatiecorrelatieco\"effici"ent
population covariance populatiecovariantie
population mean populatiegemiddelde
population standard deviation populatiestandaarddeviatie
population variance populatievariantie
power onderscheidingsvermogen
probability (mass) function kansfunctie
probability measure kansmaat
quantile kwantiel
quartile kwartiel
random sum stochastische som
random variable stochastische variabele, stochast
range bereik
ratio estimate quotiëntschatting
sample steekproef
sample distribution steekproefverdeling
sample mean steekproefgemiddelde
sample moment steekproefmoment
sample space uitkomstenruimte
sample variance steekproefvariantie
sampling fraction steekproeffractie
scale parameter schaalparameter
set verzameling
shape parameter vormparameter
simulation simulatie
skewness scheefheid
standard error standaardfout
standardizing standaardisering
Student-distribution (t-distribution) Student-verdeling (t-verdeling)
test toets
test statistic toetsingsgrootheid
toss worp
type I error type I fout
type II error type II fout
unbiased estimator zuivere schatter
union vereniging
unordered sample ongeordende steekproef
with replacement met teruglegging
without replacement zonder teruglegging