Software Engineering Projecten (SEP): Review Info

Alle op te leveren artefacten dienen aan een review onderworpen te worden.

Het doel van een review is om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele gebreken te onderkennen in artefacten van hoge kwaliteit. Herstellen van gebreken hoort daar niet bij.

We onderscheiden

Kanttekeningen: Zie ook:

Organisatie van Interne en Externe Reviews in 2002/2003

Elke groep heeft een adviseur.

Documenten worden door de groep geproduceerd en intern op kwaliteit gecontroleerd in samenspraak met de adviseur, aan de hand van een checklist. Interne reviews kunnen als walkthrough georganiseerd worden.

De interne bespreking en de goedkeuring van de adviseur moeten traceerbaar zijn in het configuration management systeem.

Als zo'n document dan van voldoende kwaliteit is (ter beoordeling van de eigen adviseur), dan wordt het ter review voorgelegd aan studenten uit andere groepen. Dit zijn voor een gegeven project steeds dezelfde andere groepen. De groepen zijn opgedeeld in twee clusters van vier groepen (1,2,3,4 en 5,6,7,8).

Zo'n externe review is een formeel review, de rollen zijn:

Bij deze externe reviews dient ieder groepslid een keer aan de beurt geweest te zijn als reviewer.

Opmerkingen van de externe reviewers worden van tevoren op schrift volgens sjabloon ingeleverd bij de moderator. In de vergadering worden deze besproken om vast te stellen of het document een aanpassing behoeft (geen oplossingen zoeken) en wordt de status van het document bepaald:

Het verslag van de notulist (inclusief de ingeleverde opmerkingen) wordt opgenemen in het configuration management systeem en ook bij het senior management ingeleverd. Dit verslag vermeld in ieder geval:

Tenminste de volgende productdocumenten worden extern gereviewed:

Het SPMP, SCMP, SVVP en SQAP dienen goedgekeurd te worden door het senior management.


©2001, Tom Verhoeff (TUE)
Feedback about this page is welcome