Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

archive:assignments:afstudeeropdracht_process_mining_liander [2016/09/22 10:17] (current)
hverbeek created
Line 1: Line 1:
 +====== Afstudeeropdracht Process Mining Liander (Only available in Dutch) ======
 +
 +Alliander (voortgekomen uit NUON), is het netwerkbedrijf dat energie levert aan ruim 2,7 miljoen huishoudens,​ bedrijven en instellingen in Gelderland, Noord-Holland,​ Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Kernonderdeel van Alliander is de uitvoeringsorganisatie Liander, die het gas- en elektriciteitsnetwerk (schakelstations,​ leidingen, kabels) bouwt, vernieuwt en beheert en verantwoordelijk is voor het energietransport naar woningen en bedrijven. Liander voert haar werkzaamheden uit voor interne klanten (of ketens). De keten Realisatie Kleinverbruik levert klantgerichte producten en diensten waarmee de klant (huishoudens) verbonden wordt met ons net. Hierbij worden veilige, tijdige en kwalitatief goede aansluitingen inclusief meters gerealiseerd,​ zodat de klant optimaal en naar eigen behoefte gebruik kan maken van energie. Hetzelfde wordt geboden voor grootzakelijke klanten in de keten Grootverbruik. Daarnaast zorgt Liander ook voor een goed energienet door aanleg en onderhoud uit te voeren. De keten Instandhouding en Storingen is hiervoor verantwoordelijk.
 +
 +===== =====
 +
 +De ketens klein- en grootverbruik verzorgen het proces vanaf een aanvraag van een klant tot en met de nazorg en facturatie na de uitvoering van de werkzaamheden. Klanten kunnen bij de ketens terecht voor het aanvragen van nieuwe aansluitingen voor gas en elektra of wijzigingen aan hun bestaande aansluitingen zoals plaatsing van een slimme meter of een verplaatsing van de meteropstelling (bijvoorbeeld wanneer een klant zijn woning of bedrijfspand wil verbouwen). Binnen de ketens wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk klantproces,​ waar voornamelijk de klant in de lead is over zijn aanvraag. Om de processen binnen de Keten te optimaliseren,​ is het van belang deze processen inzichtelijk te hebben, en aan te geven in hoeverre specifieke processen bijdragen aan key performance indicators (KPI’s). KPI’s worden weergegeven op het gebied van veiligheid, kwaliteit inhoudelijk,​ kwaliteit klantbeleving en productiviteit.
 +
 +Het Bedrijfsbureau Uitvoering is het ondersteunende competentie- en kenniscentrum voor de verschillende bedrijfsonderdelen in de ketens van de uitvoeringsorganisatie en dé aanjager op het gebied van procesverbeteringen binnen en tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Onderdeel van het Bedrijfsbureau is de afdeling Rapportage & Analyse. Deze afdeling voert business analyses uit en verschaft stuurrapportages en adviezen aan het management van de interne klant: de uitvoeringsorganisatie. Zodat zij weten hoe hun operationele prestaties ervoor staan én wat er moet gebeuren om deze te optimaliseren.
 +
 +Het doel van de afstudeeropdracht is de processen binnen de ketens aan de hand van data inzichtelijk te maken en te toetsen waar en in hoeverre de verschillende processen bijdragen aan het behalen van gedefinieerde KPI’s; alsmede het signaleren van knelpunten binnen de processen en zichtbaar maken welke processtappen daadwerkelijk knelpunten zijn of mogelijk veroorzaken. Naast een diepgaande proces analyse met bijbehorend advies naar de betreffende keten wordt in het kader van duurzaamheid en continuïteit gevraagd om het team Rapportage en Analyse te verrijken met, en ondersteunen in de implementatie van, de gebruikte process mining methoden en technieken.
 +
 +In het bijzonder wordt verwacht dat binnen de afstudeeropdracht wordt gekeken naar data kwaliteit, data conversie, en in het algemeen hoe het data extractie proces efficiënter kan worden uitgevoerd. Tijdens een process mining pilot besteedde Liander, zoals veel andere partijen, veel tijd aan het omzetten en controleren van de data. De belangrijkste uitdaging binnen de afstudeeropdracht is dan ook om te kijken hoe bestaande tooling (XESame, ProM, etc.) aangevuld en uitgebreid kan worden om dit proces te vergemakkelijken.
 +
 +===== Contact =====
 +
 +Neem contact op met [[:​organization:​staff:​j.c.a.m.buijs|Joos Buijs]] voor meer informatie.
 +
 +| {{:​images:​liander.png?​direct&​200|}} |
 +
 +
 +