CoSeLoG
 
CoSeLoG Nieuwsbrief, September 2012, nr. 5

Dit is de vijfde nieuwsbrief van het CoSeLoG onderzoeksproject. Het doel van deze en toekomstige nieuwsbrieven is om de deelnemers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project.

In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van de jaarlijkse bijeenkomst van het CoSeLoG project van 11 september 2012. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van het tweede jaar besproken. Via deze weg willen we de aanwezige partijen nogmaals bedanken voor een fijne en interactieve bijeenkomst.

 

Joos Buijs en Dennis Schunselaar

Eindhoven, 12 september 2012


1. Het eerste jaar

Animatie In het eerste jaar (2010-2011) van het CoSeLoG project is er vooral veel aandacht besteed aan het inventariseren van de gehanteerde procesmodellen van de 5 geselecteerde processen binnen de 10 deelnemende gemeenten. Naar aanleiding hiervan zijn de verschillende varianten van de procesmodellen vergeleken. Dit resulteerde in het groeperen van gemeenten die een zeer gelijkende procesuitvoer hebben.

Naast het inventariseren van de procesmodellen is in het eerste jaar ook van de bij de gemeente gebruikte systemen de zaakgeschiedenis door middel van process mining onderzocht. Op deze gegevens zijn bestaande process mining technieken geprobeerd en zijn enkele zwakke punten naar boven gekomen. Deze zijn gebruikt als inspiratie voor een nieuwe process mining techniek.


2. Configureerbare procesmodellen

Er is een digitale omgeving (Signavio) waar alle procesmodellen staan opgeslagen. Alle gemeenten krijgen de toegangscodes voor Signavio zodat ze kunnen zien hoe elk van de modellen van de gemeenten in kaart is gebracht, en indien nodig kunnen ze verbeterpunten doorgeven aan Dennis. De vragenlijsten en verschildocumenten, die na de vorige bijeenkomst zijn rondgestuurd, zijn gebruikt voor een aantal doeleinden: het informeren van de proceseigenaar zonder dat hij in detail naar de procesmodellen hoeft te kijken, als input van een studie naar de "waarom" van de verschillen (master project van Frank), en om te kijken hoe dicht de procesmodellen bij de werkelijkheid liggen. Er waren, zoals verwacht, verschillen tussen de werkelijkheid en de procesmodellen. Met de nieuwe techniek in combinatie met de vragenlijsten, zullen de inconsistenties worden verbeterd. Om de kwaliteit van de verbeteringen te kunnen bepalen zullen vragenlijsten met simpele ja/nee vragen naar de gemeenten worden gestuurd.

De aanpak van het combineren van procesmodellen tot een configureerbaar procesmodel is kort uitgelegd tijdens de presentatie. Eerst is de context geschetst, bijvoorbeeld welke eisen we stellen aan een configureerbaar procesmodel. Vervolgens zijn via een voorbeeld twee procesmodellen samengevoegd.

Verder kwamen de beschikbare en toekomstige toepassingen aan bod. Enkele van de huidige toepassingen zijn: gemeenten kunnen subprocessen van andere gemeenten gebruiken om hun eigen proces te verbeteren, en door middel van plug 'n play is het makkelijk om bijvoorbeeld het betalingsproces te vervangen door een ander betalingsproces. Tijdens de presentatie van toekomstige richtingen werd opgeroepen tot discussie wat door de toehoorders uitstekend werd opgepakt, dank hiervoor. Uit de discussie kwamen de volgende interessante onderzoeksrichtingen naar voren:

  • Delen van subprocessen tussen verschillende processen, bijvoorbeeld het afhandelen van de betaling komt voor in GBA en WABO.
  • Sturing tijdens de configuratie van het configureerbare procesmodel, bijvoorbeeld als een gemeente een GBA uittreksel wil produceren in 10 minuten is het misschien slimmer om een zuil bij de ingang te zetten in plaats van een receptie.
  • Als regiegemeente wordt vaak samengewerkt met externe partijen, hoe dit te ondersteunen in een configureerbaar procesmodel (soms extern, soms intern), hoe dit te ondersteunen tijdens de executie van het model in een BPM in the cloud, en hoe de externe partijen te controleren, doet de externe partij wat is afgesproken via Service Level Agreements (SLA's).
  • Hoe een standaard implementatie van een proces (WABO) te verrijken met wensen van gemeenten, en dan te controleren of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.


In deze nieuwsbrief

1) Het eerste jaar

2) Configureerbare procesmodellen

3) Nieuwe process mining techniek

4) BPM in the cloud

5) Toekomst

6) Publicaties


3. Nieuwe process mining techniek

In het afgelopen jaar is een nieuwe process mining techniek ontwikkeld. Bestaande technieken resulteren meestal in incorrecte en dus onbruikbare procesmodellen. Verder zijn er verschillende procesmodellen mogelijk die het geobserveerde gedrag beschrijven. Elk van deze procesmodellen heeft verschillende karakteristieken. Een complex procesmodel kan bijvoorbeeld heel nauwkeurig het gedrag beschrijven. Een ander, veel simpeler, procesmodel beschrijft misschien niet al het gedrag correct maar in de hoofdlijnen terwijl het model veel leesbaarder is voor een gebruiker. De nieuwe techniek kan balanceren tussen verschillende karakteristieken en zo procesmodellen ontdekken voor verschillende doelen, al naar gelang de wensen van de gebruiker. Bovendien is deze nieuwe techniek ook in staat om een bestaand referentiemodel op een aantal plaatsen te wijzigen zodat het geobserveerde gedrag beter beschreven wordt. Dit geeft inzichten in hoe toepasbaar het referentiemodel is op het geobserveerde gedrag van een bepaald proces van een gemeente.

Deze techniek wordt het komende jaar verder uitgewerkt. Bovendien wordt de techniek ook uitgebreid zodat op basis van meerdere gebeurtenissenlogboeken direct een configureerbaar procesmodel gevonden kan worden.


4. BPM in the cloud

Er werd ook het cloudsysteem gepresenteerd dat samen met de master student Tim is ontwikkeld. Dit cloudsysteem is opgebouwd rond YAWL, een open source systeem. Na een korte introductie over YAWL werd een demonstratie van het systeem gegeven. In deze demonstratie werd getoond dat twee gemeenten binnen hetzelfde systeem konden werken aan hun eigen processen. Een van de belangrijkste eigenschappen van het systeem is dat er voor de eindgebruiker niets verandert.


5. Toekomst

Animatie Het toekomstige onderzoek zal zich op twee richtingen focussen. Ten eerste het volledig automatiseren van het gaan van meerdere gebeurtenissenlogboeken naar een configureerbaar procesmodel in de cloud. Ten tweede op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wat onder andere naar voren is gekomen tijdens de discussie.

Het fundamentele onderzoek, voor Dennis, zal zich met name richten op de genoemde punten tijdens de discussie in samenwerking met de industriële partners. Verder zal worden gekeken naar een vertaling van onze representatie naar veel gebruikte representaties, terwijl nog steeds de voordelen van onze representatie behouden blijven. Joos zal zich het komende jaar met name richten op het ontdekken van een configureerbaar procesmodel op basis van meerdere gebeurtenissenlogboeken. Het idee hierbij is dat dit beter de verschillen in de gevolgde werkwijzen kan ondersteunen.


6. Publicaties


Contactgegevens

Als u vragen heeft, of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers. Het gemakkelijkst gaat dit via het e-mail adres coselog@tue.nl. Mocht u liever telefonisch contact opnemen, of heeft u een vraag specifiek voor één van de onderzoekers, dan kunt u onderstaande gegevens gebruiken.

Dennis Schunselaar Joos Buijs
E-mail d.m.m.schunselaar@tue.nl j.c.a.m.buijs@tue.nl
Tel. 040 - 247 5674 040 - 247 3661
Mobiel 06 - 42 77 89 80 06 - 42 77 89 88
WWW http://web.tue.nl/staff/nl/d.m.m.schunselaar
http://web.tue.nl/staff/nl/j.c.a.m.buijs

De meest actuele informatie over dit project kunt u vinden op onze website: http://www.win.tue.nl/coselog

   / Sectie Informatie Systemen

12-09-2012