Application Form  |  Selection Procedure  |  Orientations  |  Educational Program  |  Modeling Projects

"Mathematics has an age-old mission in unifying the sciences and technology."
(Avner Friedman, former president SIAM, 1993)

Mission statement

The two-year program Mathematics for Industry aims to provide students of graduate level with a broad postgraduate education qualifying them for mathematics-oriented positions in industry. The focus is on training in solving industrial problems through mathematical means, developing social and communicative skills and writing reports.


Industry and Mathematics

Technological developments that determine the position of Dutch industry in the international market demand that industrial research and development departments possess knowledge and skills regarding advanced mathematical techniques. Numerical simulation techniques based on mathematical models replace expensive experiments, measurement accuracy is only fully taken into account by means of dedicated algorithms, data traffic is steered by stochastic models of high mathematical level, increase of product quality and customer directedness require advanced statistical techniques. More and more, mathematicians in industry will be deployed to contribute to the development of products, to the design and control of production processes, and to the analysis of markets.


Industrial mathematicians
An industrial mathematician is able to detect where and when mathematical expertise is needed, knows how to become and stay involved, possesses modeling skills to solve problems from practice, and is open to the world of external mathematical knowledge. The industrial mathematician cannot rely on mathematical expertise only. The ability to communicate with team members, make decisions, negotiate and persuade are just as crucial for optimal functioning in an industrial environment. The industrial mathematician uses mathematics as a tool to come to a desired solution. The contribution of the industrial mathematician is seldom a purely mathematical one and always put into the context of another field. This is very much in contrast with the practice of a scientific mathematician.Courses and training

The application scope of mathematics in industry is wide. The program is therefore divided into three specializations: an orientation towards Technical Application (T-orientation), an orientation towards Communication and Information (C/I-orientation), and an orientation towards Business Applications (B-orientation). The program of twenty four months can be roughly split into two equal parts of twelve months: a course part and a training part. Courses are specializing or broadening dependent on the selected orientation. In the training part we distinguish workshops, themes, and projects. In the first year, trainees carry out three short term industrial projects, four themes and two workshops; in these activities trainees work together to solve problems introduced by representatives from industry.Final project

The program is completed with an eight months project, which is executed within a professional industrial environment. The program desires its trainees to act as an employee of the company where he final project is executed. Having successfully completed the project, the trainee receives the diploma of Professional Doctorate in Engineering (PDEng) and is registered at KIVI (Dutch Institute of Engineers) as technological designer.


Application
Trainees in the program Mathematics for Industry are employees of Technische Universiteit Eindhoven in the position of Technological Designer in Training (TOIO). The program is designed for Master’s degree graduates in Mathematics or in closely related fields such as Physics, Econometrics, Electrical and Mechanical Engineering. Candidates should complete the application form and send in the necessary documents.
(see web site, http:/www.win.tue.nl/oowi/modelingweek)
to the secretary of the program:

      Technische Universiteit Eindhoven
      Secretary Mathematics for Industry
      Department of Mathematics and Computer Science
      Hoofdgebouw 8.24
      P.O. Box 513
      5600 MB Eindhoven,the Netherlands

The next step in the procedure is an assessment during a modeling week.
For one week, teams work on problems brought in by a particular company. Each team consists of applicants and trainees. About sixteen applicants can join a modeling week. After a successful modeling week, candidates are invited for an application interview. Candidates are informed on the decision directly after the interview. Modeling weeks take place twice a year in the last week of March and September.
Missie

Het postmaster programma Wiskunde voor de Industrie leidt haar cursisten op voor posities in de industrie waarin een beroep gedaan wordt op wiskundige kennis en vaardigheden. Het programma ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van haar cursisten,en streeft er naar ze gelet op hun persoonsgebonden competenties in te laten instromen in industriele omgevingen.

Industrie en wiskunde
De technologische ontwikkelingen, die de positie van het Nederlandse bedrijfsleven internationaal bepalen, vereisen dat binnen industriŽle ontwikkel- en onderzoekafdelingen kennis en vaardigheid aanwezig is ten aanzien van geavanceerde wiskundige methodieken. Numerieke simulatietechnieken gebaseerd op wiskundige modellen vervangen dure experimenten, meetnauwkeurigheid wordt slechts uitgebuit middels verfijning van de algorithmiek, dataverkeer wordt gestuurd door stochastische modellen van hoog wiskundig gehalte, verhoging van productkwaliteit en klantgerichtheid vragen om geavanceerde statistische technieken. In toenemende mate zullen wiskundigen in de industrie worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van industriŽle producten, aan het ontwerp en beheersing van productieprocessen, en aan het uitvoeren van marktanalyses. De fit tussen de capaciteiten en interesses van een wiskundige in de industrie en de inhoud van diens taken zijn belangrijk voor bewustwording van een industriele omgeving.

Industrieel wiskundigen
Een industrieel wiskundige is in staat te detecteren waar en wanneer wiskundige expertise is vereist, weet betrokken te worden en betrokken te blijven, bezit modelleringvaardigheden om problemen op te lossen uit de bedrijfspraktijk, en vormt de brug tussen de bedrijfsomgeving en de wetenschappelijke wiskundige wereld. Een industrieel wiskundige mag niet slechts vertrouwen op zijn wiskundige expertise. Het vermogen om te communiceren met leden van een projectteam, het komen tot beslissingen, onderhandelen en overtuigen zijn even essentieel om succesvol te kunnen opereren. De industrieel wiskundige gebruikt de wiskunde als middel om tot de gewenste oplossing te komen. De bijdrage van de industrieel wiskundige is zelden een louter wiskundige en is altijd verwoord in de context van een andere discipline. Hierin onderscheidt het werkgebied van de industrieel wiskundige zich van de praktijk van de zuiver wetenschappelijke wiskundige.

Cursussen en troaching
Het toepassingsgebied van wiskunde in de industrie is wijd. Het programma is daarom gesplitst in drie specialisaties: een specialisatie op het gebied van de technische processen (T-orientation), een specialisatie op het gebied van communicatie en informatie processen (C/I-orientation), en een specialisatie op het gebied van de bedrijfsprocessen (B-orientation). Het programma van 24 maanden kan ruwweg worden opgedeeld in twee even gelijke delen van twaalf maanden: een cursorisch gedeelte en een praktijk- en troachinggedeelte. De cursussen zijn specialiserend of verbredend, afhankelijk van de gekozen oriŽntatie. In het praktijkgedeelte onderscheiden we thema’s en projecten. Bij elk van deze activiteiten werken cursisten samen aan problemen die door vertegenwoordigers van de industrie worden aangereikt. De combinatie van training en coaching, die wij troaching noemen, vormt individuele kwaliteiten van de persoonlijkheid van de cursisten. Kwaliteiten zijn vaak overdraagbaar naar relevante aspecten van een industriele werkomgeving en worden gewaardeerd door werkgevers. In het troachingtraject worden persoonlijke kerncompetencies ontwikkeld met behulp van het speciaal voor MI ontworpen programma: CIMILE (Competence Innovation Mathematics for Industry, Learning and Employability) om brede inzetbaarheid in diverse industriele omgevingen te faciliteren.

Het eindproject
Het programma wordt afgesloten met een achtmaands eindproject, dat uitgevoerd wordt binnen een professionele bedrijfsomgeving. Van de cursisten wordt verlangd dat zij zich in hun eindproject gedragen als werknemer van het bedrijf. Na een succesvol afgerond eindproject ontvangt de cursist het diploma, Professional Doctorate in Engineering (PDEng) en wordt geregistreerd bij KIVI (het Koninklijk Instituut van Ingenieurs) als technologisch ontwerper.

Sollicitatie
Cursisten in het programma Wiskunde voor de Industrie zijn werknemers van de Technische Universiteit Eindhoven en worden aangesteld als TOIO (Technologisch Ontwerper in Opleiding). Het programma is ontworpen voor studenten met een mastergraad in de wiskunde, of in een verwant gebied, zoals natuurkunde, econometrie, elektrotechniek, en technische bedrijfskunde. Kandidaten moeten het aanmeldingsformulier invullen ( zie de website www.win.tue.nl/oowi/modelingweek) en benodigde documenten opsturen naar het secretariaat van de opleiding:

      Technische Universiteit Eindhoven
      Secretariaat Wiskunde voor de Industrie
      Faculteit Wiskunde en Informatica
      Hoofdgebouw 8.24
      Postbus 513
      5600 MB Eindhoven


De volgende stap in de procedure is een assessment in de vorm van een modelleringweek, groepen van vijf werken gedurende een week samen aan problemen aangereikt door ťťn bedrijf. Een groep bestaat uit sollicitanten en zittende cursisten. Het afnemen van twee testen, een persoonlijkheidstest en een presatiemotivatietest dienen als uitgangspunt van CIMILE. Na afloop van de modelleringweek vindt een sollicitatiegesprek plaats. Kandidaten worden direct na het gesprek geÔnformeerd over de genomen beslissing. Modelleringweken vinden tweemaal per jaar, in de laatste week van maart en september, plaats.


Application Form  |  Selection Procedure  |  Orientations  |  Educational Program  |  Modeling Projects