Benne (hmm)


photo (cropped)
© Judith Warringa
"Benne de Weger not only looks like a wise man, he actually is one."

Statement ("Stelling") no. 11 accompanying the PhD thesis of dr. Michael Naehrig, May 7, 2009.

I'm happy that this has been in this way established as a scientific fact.

Benne (nl)

Mensen vragen me vaak of ik uit Friesland kom, omdat "Benne" een Friese naam schijnt te zijn. Wel, dat is niet zo, ik kom uit Zuid-Holland, en mijn directe familie heeft nooit banden met Friesland gehad, voor zover ik weet.

De gebruikelijke verklaringen voor de betekenis van de naam "Benne" gaan niet op voor mij. In mijn geval is "Benne" een verkorting van "Benjamin". Het schijnt echter dat bij het kiezen van mijn roepnaam mijn vader geinspireerd werd door professor Benne Holwerda, een van zijn leermeesters, wiens familie inderdaad uit Friesland kwam. Mijn volledige naam is "Benjamin Marinus Marnix de Weger".

Soms zie je buitenlanders "Benne M.M. de Weger" gebruiken, waar ik niet erg blij mee ben, omdat dit "Benne M.M." een rare mengeling is van het informele "Benne" en het formele "Benjamin Marinus Marnix". Als reactie heb ik enige tijd wel "Benjamin M.M." gebruikt, wat er mee doorkan, wat mij betreft. Maar het liefst zie ik gewoon "Benne".

Als je denkt dat de betekenis van de naam "Benjamin" iets te maken heeft met "jongste", dan moet je je bijbel (her)lezen, met name Genesis 35. Overigens ben ik het jongste kind van mijn ouders...

Voor zover ik weet is er geen andere persoon met de naam "Benne de Weger". Wel is er een andere "Benjamin de Weger". Toevalligerwijs is dat mijn zoon, en inderdaad, mijn jongste kind... Hij is niet naar mij genoemd (vind ik).

Benne (en)

People often ask me whether I come from Friesland, as "Benne" seems to be a Friesian name. Well, I do not, I am from South Holland, and my direct family has never had connections to Friesland, as far as I know.

The usual explanations for the name "Benne" do not apply to me. In my case "Benne" is short for "Benjamin". It seems, though, that in choosing this name my father was inspired by professor Benne Holwerda, one of his teachers, whose family did come from Friesland. My full name is "Benjamin Marinus Marnix de Weger".

Sometimes you see someone referring to me as "Benne M.M. de Weger", which I dislike, as this "Benne M.M." is a strange mixup of the informal "Benne" and the formal "Benjamin Marinus Marnix". As a reaction to this I have for some time used "Benjamin M.M.", which I find acceptable. But I prefer "Benne".

If you think that the meaning of the name "Benjamin" has anything to do with "youngest", you should (re)read your bible, especially Genesis chapter 35. Nevertheless, I happen to be the youngest child of my parents...

As far as I know there is no other person with the name "Benne de Weger". There is another "Benjamin de Weger". Actually, he happens to be my son, and indeed, my youngest child... He was not named after me (so I pretend).

Benne (cv)(nl)

geboortejaar: 1958
nationaliteit: NL
opleiding:
    doctoraal wiskunde, Universiteit Leiden, 1983
    promotie getaltheorie, Universiteit Leiden, 1988
werk:
    promovendus getaltheorie, Universiteit Leiden, 1983 - 1987
    medewerker onderwijs wiskunde, Universiteit Twente, 1986 - 1992
    universitair docent wiskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1992 - 1997
    cryptografisch software engineer, Concord-Eracom, Amsterdam, 1998 - 2000
    consultant informatievebeiliging, CMG, Amstelveen, 2000 - 2002
    universitair docent cryptologie, Technische Universiteit Eindhoven, 2002 - 2017
    universitair hoofddocent cryptanalyse, Technische Universiteit Eindhoven, 2017 -

Benne (cv)(en)

year of birth: 1958
nationality: NL
education:
    MSc mathematics, Leiden University, 1983
    PhD number theory, Leiden University, 1988
career:
    PhD student number theory, Leiden University, 1983 - 1987
    lecturer mathematics, Twente University, 1986 - 1992
    assistant professor mathematics, Erasmus University Rotterdam, 1992 - 1997
    cryptographic software engineer, Concord-Eracom, Amsterdam, 1998 - 2000
    consultant information security, CMG, Amstelveen, 2000 - 2002
    assistant professor cryptology, Eindhoven University of Technology, 2002 - 2017
    associate professor cryptanalysis, Eindhoven University of Technology, 2017 -

Benne (in line)