User Tools

Site Tools


vakwikitiek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vakwikitiek [2008/11/19 11:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vakwikitiek ======
 +Overzicht van de beoogde inhoud van vakdidactiek informatica.
  
 +===== Vakdidactiek 1 =====
 +
 +3 ects = 80 uur
 +Vorm: 8 min of meer wekelijkse bijeenkomsten,​ verdeeld over 2 bimesterblokken. ​
 +
 +==== Introductie ====
 +
 +Organisatie voortgezet onderwijs, plaats van informatica als schoolvak. ​
 +
 +Materiaal: {{:​vakdidactiek1.pdf|slides KH}}
 +
 +==== Vakinhoud ====
 +
 +Doelstellingen,​ examenprogramma. ​
 +
 +Materiaal: {{:​vdinf1.pdf|CODI deel I}}: Positionering,​ examenprogramma en onderwijspraktijk. ​
 +
 +Bijlagen 5 en 6 ontbreken. FIXME 
 +
 +Geschikte opdrachten: 1.1 (informatie stageschool),​ 1.2 (voorlichting),​ 1.3 (informatiekunde);​ 3.1 (lesmethoden),​ evt. 3.2.
 +
 +==== Programmeren ====
 +
 +Didactiek van het programmeren. Achtergrondmateriaal op het gebied van programmeertalen.
 +
 +=== Materiaal ===
 +  * {{:​vdinf2_bewerkt.pdf|CODI deel 2 - bewerkt)}} (met aantekeningen van Natasa Grgurina). ​
 +  * Bijlagen (staan op Sharepoint).
 +  * Stuk Fokker/Van der Vegt: achtergrondmateriaal over programmeertalen.
 +
 +=== Opdrachten ===
 +  - Opdracht C(ODI)5.1 (onderzoek een lesmethode naar programmeeronderwerpen)
 +  - Discussiepunt C7.1 (welke talen/​paradigma'​s mis je)
 +  - Opdracht C8.1 (analyseer een programmeerpracticum (web))
 +
 +=== Didactische issues ===
 +
 +== Programmeren nerdy? ==
 +
 +Het CODI-boek merkt op dat programmeren niet zo'n centrale rol hoeft in te nemen, omdat (a) dat het //nerdy// imago van de informatica versterkt en (b) een informaticus in haar werkpraktijk ook niet veel programmeert. Argument (b) vind ik om verschillende redenen niet zwaar wegen en argument (a) vind ik niet erg sterk. Programmeren is "​rewarding"​ en kan een groot beroep op de creativiteit doen. Een goede leraar kan daar gebruik van maken om het vak juist aantrekkelijk te maken. ​
 +
 +== Specificeren ==
 +
 +Specificeren is een belangrijk onderdeel van de informatica. In de eindtermen wordt het niet echt genoemd. Is het onlosmakelijk verbonden met programmeren,​ maar wat doe je ermee? Verschillende rollen van specificaties:​
 +  * verhelderend commentaar
 +  * contracten op interfaces
 +  * (formele) specificaties als basis voor verificatie
 +  * (formele) specificaties als basis voor ontwerp
 +
 +Moet er (meer) logica in het programma? UML? 
 +
 +Er komen wel formele specificatietalen aan de orde, maar die staan los van programmeren:​ bijvoorbeeld HTML en CSS, database-specificatietalen.
 +
 +== Scripttalen ==
 +
 +Scripttalen worden niet in Fokker/Van der Vegt behandeld. Genieten in groeiende belangstelling,​ juist op school. In het bijzonder:
 +  * PHP (en verwanten)
 +  * Javascript
 +  * Mathematica,​ Matlab
 +  * Flash
 +  * andere? ​
 +
 +Argumenten om scripttalen te gebruiken zijn:
 +  * praktisch nut, bijvoorbeeld voor het opzetten van websites
 +  * vaak "​rewarding":​ met weinig tekst veel resultaat ​
 +  * korte turnaround-tijd en visuele terugkoppeling kunnen beginnende programmeurs erg helpen
 +
 +Argumenten om ze niet te gebruiken:
 +  * afstand tot (abstract) machinemodel is groot: je leert niet echt "hoe een computer werkt"
 +  * onduidelijk executiemodel,​ vaak met in elkaar overlopende abstractieniveau'​s,​ waardoor het meer een verzameling trucjes is
 +  * het programma is vaak verspreid over een aantal documenten, waardoor begripsvorming bemoeilijkt wordt
 +  * meer dan de universele programmeertalen zijn de scripttalen aan verandering en veroudering onderhevig
 +
 +== Objectgeoriënteerd programmeren ​ ==
 +
 +OO staat expliciet in de eindtermen. Hier moet vakdidactisch aandacht aan besteed worden. Doelen (OOP of OOD, dwz. objectgeoriënteerd programmeren of ontwerpen) en haalbare eindtermen moeten besproken worden.
 +
 +===== Vakdidactiek 2 =====
 +
 +==== Modelleren ====
 +
 +  * Enkele slides over Didactiek van Modelleren - Kees Huizing ({{:​didactiekmodelleren.pdf|:​didactiekmodelleren.pdf}})
 +  * CODI-module IV: Didactiek van Modelleren ({{:​vdinf4.pdf|CODI-4}})
 +
 +==== Module Ethiek en Maatschappij ====
 +
 +In de laatste weken van vakdidactiek 2 (juni 2007) doen we een module Ethiek en Maatschappij. Deze module is gemaakt door Erik van den Hout als onderdeel van het vak Onderzoek van Onderwijs onder begeleiding van Jacob Perrenet.
 +In deze module gaan we oefenen met lesvormen die we in het informatica-onderwijs minder vaak tegenkomen. We doen dit tijdens vakdidactiek (7 juni) en op school. Je moet op school een les over dit onderwerp inplannen, liefst tussen 7 en 14 juni.
 +
 +=== Materiaal ===
 +  * Module Ethiek en Maatschappij (concept) {{:​vakdidactiekethiekenmaatschappij.pdf|pdf}}
 +  * Onderstaande bijlagen (NIET BESCHIKBAR ONLINE)
 +  * SLO, 2007. Examenprogramma informatica (achtergrondmateriaal)
 +  * Schmidt, 2007. Handreiking Schoolexamen informatica (achtergrondmateriaal)
 +  * Crain, 1985. Kohlberg'​s Moral Stages (lezen)
 +  * Jacobs, 2007. De menselijke maat in ICT (lezen)
 +  * Hoeymissen, 2002. Waarom ethiek? (naslag)
 +  * Martens, 2004. Onderwijsbijlage bij Het Elfde Gebod (geen bier, voor naslag)
 +  * Flokstra, 2005. Activerende werkvormen (voor naslag en inspiratiebron)
 +  * NRC, 2007. Vier artikelen over persoonsgegevens. ​
 +  ​
 +
 +==== Werkvormen voor informatica ====
 +
 +  * CODI-module III: van praktische opdracht naar projectwerk ({{:​vdinf3-v3.pdf|CODI-3}}) ({{:​vdinf3.1.bijl2.pdf|Stappenplannen}}) ({{:​vdinf3.1.bijl3.pdf|Bronnen}})
 +
 +Werkvormen die specifiek voor informatica zijn, zoals computerpractica,​ dienen hier aan de orde te komen. (geen materiaal)
 +
 +==== Pro memorie ====
 +
 +De volgende onderwerpen horen thuis in algemene onderwijskunde.
 +
 +  * Didactische werkvormen
 +    Opmerkingen: ​
 +    - werkvormen voor discussie e.d. worden behandeld in de module //Ethiek en Maatschappij// ​
 +    - werkvormen die specifiek voor informatica zijn moeten in Vakdidactiek behandeld worden
 +  * Lesvoorbereiding
 +    {{:​lesvoorbereidingsformulier.doc|Lesvoorbereidingsformulier (Word)}}, behandeld bij onderwijskundige oriëntatie,​ afkomstig van fontys
 +  * Media-gebruik
 +
 +===== Schoolpracticum 2 =====
 +
 +==== Verslag ====
 +Aan het eind van Schoolpracticum 2 lever je bij de docent je eindverslag in, binnen 4 weken na afloop van het practicum. Zorg dat de schoolpracticumdocent het verslag (of een concept ervan) voordat je het inlevert gelezen en becommentarieerd heeft.
 +
 +=== Inhoud ===
 +
 +  * Korte samenvatting van het schoolpracticum,​ waar wanneer, welke klassen, etc.
 +  * Beschrijving van wat je geleerd hebt in deze periode: belangrijke ervaringen, meevallers, tegenvallers,​ bevestigde verwachtingen,​ veranderde inzichten, je eigen ontwikkeling en, daaruit voortvloeiend,​ je toekomstige leerpunten in het bijzonder voor schoolpracticum 3.
 +  * Je visie op het beroep van docent met de rollen die jij als docent zou willen spelen. Denk bij die rollen aan (vak)kennisoverdrager,​ begeleider van leerprocessen,​ pedagoog, organisator binnen sectie/​school,​ ontwikkelaar lesmateriaal,​ etc.
 +  * Bijlagen: schematisch overzicht van de lessen die je gegeven hebt, lesvoorbereidingen en verslagen van de gegeven lessen met eventuele notities schoolpracticumdocent,​ de afgenomen toetsen en proefwerken (met inzicht in de resultaten).
 +
 +===== Materiaal voor schoollessen =====
 +
 +Lesmateriaal op het gebied van informatica op het voortgezet onderwijs. Ontwikkeld door studenten en docenten van de opleiding, of om andere redenen interessant voor de opleiding.
 +
 +==== Database TOP 2000 ====
 +Ad Aerts heeft van de lijsten van de TOP 2000 van de afgelopen 7 jaar een database gemaakt. Hij gebruikt die in zijn onderwijs en laat de studenten query'​s formuleren als: wat zijn de stijgers (definieer eerst wat een stijger is), wat de dalers, wat de jojo'​ers. Met de zware query'​s kunnen dan performancevergelijkingen worden gemaakt. Voor het VO zijn eenvoudiger opdrachten denkbaar.
 +Formaat is twee tabellen in Access: een tabel Hit (met de gegevens van de platen) en List (met de positie in de verschillende jaren). De tabellen zijn redelijk opgeschoond,​ maar bevatten nog wat onzuiverheden doordat de spelling van titels en artiesten niet helemaal consequent is over de jaren heen.
 +
 +Nieuwe versie (overbodige hulpkolom verwijderd)
 +  * Access: {{:​top2000.mdb.gz|gzip}}
 +
 +
 +Opmerking Frank Buijze: Interessant ik ga deze tabellen gebruiken in plaats van de tabellen die door Instruct worden aangeleverd. Bij simpelere opdrachten, trek ik wat informatie uit de profielen in de ELO.
vakwikitiek.txt · Last modified: 2008/11/19 11:08 (external edit)